Transparencia

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparéncia, bon govern i participació (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha rebut durant l’any 2020 ajudes de l’Institut Valencià de Cultura per valor de 68.717,00€ repartides de la següent forma:

3.117€ per a sufragar les pérdues ocasionades per les suspensions XX a Vitoria i Veles e Vents a Pforzheim (Alemania) previstes i no executades per a l’any 2020 a causa de la COVID-19.

5.600 € com a subvenció a la Revista internacional trimestral de Arts de Carrer, Fiestacultura i per a l’edició del llibre Paisajes Escénicos.

60.000€ per a la producció d’Ecocidi, la segona part de la trilogia Distopía.